Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/savesoft/ftp/superprint_pl/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 155

Warning: Illegal string offset 'mime' in /home/savesoft/ftp/superprint_pl/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 157

Warning: Illegal string offset 'defer' in /home/savesoft/ftp/superprint_pl/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 159

Warning: Illegal string offset 'async' in /home/savesoft/ftp/superprint_pl/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 163
FAQ
29-08-2012
Czy produkty regenerowane zagra?aj? drukarce ?

Nie ma przepis?w, kt?re by zabrania?y regeneracji kardrid?y czy to laserowych czy atramentowych. Klient sam musi przekalkulowa? i zadecydowa?, co jest dla niego najbardziej op?acalne. W interesie Producenta Drukarki jest zach?ci? klienta do kupowania materia??w wy??cznie "oryginalnych" i utrudnia produkcje jakichkolwiek tak zwanych zamiennik?w, wmawiaj?c cz?sto, ?e w?a?nie "zamienniki" s? produktami szkodliwymi (mog? rzekomo uszkodzi? drukark?) i z tego tytu?u traci sie gwarancje. Jest to oczywi?cie celowy zabieg (chodzi o jak najwi?ksze powi?kszenie zysk?w). Ale aby odebra? u?ytkownikowi gwarancje trzeba mu udowodni?, ?e uszkodzenie jest spowodowane nieoryginalnymi materia?ami eksploatacyjnymi, a to w rzeczywisto?ci bardzo rzadko ma miejsce. Na ?wiecie produkty regenerowane maj? cz?sto wi?kszy lub, co najmniej taki sam udzia? w rynku jak Oryginalne. Ma?o tego wiele kraj?w popiera regeneracj? ze wzgl?d?w ekologicznych chodzi tu o wielokrotne wykorzystanie tych samych kardrid?y. Dzi?ki takim zabiegom zmniejsza si? ilo?? zanieczyszcze? trudnych do utylizacji.

Read more
29-08-2012
Ile razy mo?na nape?ni? ten sam pojemnik ?

Nie da si? tego dok?adnie okre?li?, poniewa? nie ma na to regu?y. Raz nape?nimy pojemnik tego samego typu 2 razy innym razem 12, a jeszcze innym wcale nie uda nam si? tego zrobi?. Przewa?nie jest to od 2 do 10 nape?nie? w zale?no?ci, jaki to pojemnik. Najpro?ciej m?wi?c nape?niamy pojemnik do momentu, w kt?rym przestanie on dzia?a?, czyli zu?yj? si? dysze lub uszkodzi uk?ad elektroniczny g?owicy odpowiedzialny za wydruk.

Read more
29-08-2012
Jak odblokowa? zatkane dysze ?

Najprostszym domowym sposobem na tego typu pojemnikow? dolegliwo?? jest ciep?a woda. A mianowicie przygotowujemy w miar? p?askie naczynie gotujemy wod? maksymalna temperatura 55 stopni C przy wi?kszej mo?e doj?? do uszkodzenia uk?adu elektronicznego g?owicy. Nast?pnie do tak przygotowanego i zalanego wod? naczynia wstawiamy kardrid? (zanurzamy dysze w wodzie) na g??boko?? nie wi?ksz? ni? 1-2 cm. Zostawiamy z takim stanie na oko?o 10-15 min. Po takim moczeniu wyjmujemy pojemnik i ods?czamy resztki wody na papierowym r?czniku (osuszamy pojemnik). Wk?adamy do drukarki i w??czamy kilka razy procedur? czyszczenia dysz (kalibracja, wyr?wnanie pojemnik?w lub strona testowa).

Read more
29-08-2012
Komputer nie wy?wietla poprawnie pojemno?ci, dlaczego ?

Najcz??ciej zjawisko to wyst?puje w pojemnikach wt?rnie nape?nianych. W pojemniku niema ?adnych czujnik?w mierz?cych zawarto?? tuszu. A pojemno?? pokazywana na ekranie komputera jest SZACUNKOWA. Dzia?a to tak, drukarka zapami?tuje najcz??ciej 3 numery seryjne zapisane w uk?adzie elektronicznym kardrid?a. Tak, wi?c je?li pojemnik pierwszy raz wsadzimy drukarka potraktuje go jako nowy i uzupe?ni stan do maksimum. Je?li w tym samym pojemniku sko?czy si? tusz i ponownie go nape?nimy oraz wsadzimy raz jeszcze do tej samej drukarki, stan nie uzupe?ni si? tylko poka?e taki sam, jaki by? poprzednio, a to, dlatego ?e drukarka por?wna numer w?o?onego do niej pojemnika z tymi, kt?re ma w bazie i odpowiednio poka?e jego pojemno??. Drukarka pokazuj?ca niski stan tuszu lub jego brak nie przestanie pracowa?. Nale?y ignorowa? te komunikaty i spokojnie drukowa? dalej a? do momentu bledni?cia wydruku, co wskazuje nam na to ?e w pojemniku powoli ko?czy si? tusz.

Read more
29-08-2012
Pojemnik Kolorowy niepoprawnie drukuje kolory, dlaczego tak si? dzieje ?

Najcz?stszym powodem tego zjawiska jest zetkni?cie jakiego? materia?u np. folii, czy te? najzwyczajniej palca z cz??ci? drukuj?c? (z g?owic?, dyszami) powoduje to zmieszanie kolor?w cz?sto w zale?no?ci od pojemnika r?wnie? zabarwienie g?bek nas?czonych tuszem. Jakie jest wyj?cie z takiej sytuacji? Je?li nie dosz?o do zabarwienia g?bek niew?a?ciwym kolorem mo?emy kilka razy spr?bowa? odbi? kolory na papierowym r?czniku przytykaj?c do niego cz??? drukuj?c? (t? z dyszami). Je?li i to nie pomo?e sprawdzamy, kt?ry kolor si? zmiesza? i drukujemy na kartkach du?e kwadraty tylko z tym kolorem. Taki zabieg powinien odbarwi? zmieszany kolor.

Read more
29-08-2012
Pojemnik nie by? u?ywany ponad 2 miesi?ce czy mo?na go nape?ni? ?

Mo?na, je?li uda nam si? go odpowiednio przygotowa?.

Read more

Jakiej drukarki u?ywasz ?

Jakiej marki masz drukark? ?

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj
Wczoraj
Wszystkich
67
45
90584

CLOSE WINDOW   X

!!! UWAGA !!! 

Zmiana siedziby sklepu w Wadowicach

Nowy adres:

Wadowice, ul. POPRZECZNA 6

(obok galerii Dominik)